โปรแกรมทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัส  Version 2013 (3.436) ID: 320130902
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทดสอบตัวอย่าง
แฟ้มแบบทดสอบ
ผู้ดูและระบบ
English Menu
ทดสอบตัวอย่าง
รหัสแบบทดสอบ